Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

37 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

kwaliteit

KWALITEIT

De in ons beroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid is onder meer in de brochure "Van woorden naar daden" van het KNGF vastgelegd. In de paragraaf visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid wordt hier kort op ingegaan. In de paragraaf kwaliteitsbewaking is weergegeven op welke wijze de kwaliteit van mijn zorg wordt bewaakt. Hierin worden de activiteiten en de resultaten van het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar beschreven en worden de doelstellingen voor het komend jaar geformuleerd.

Visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsprogramma van het KNGF omvat het geheel van alle gecoördineerde activiteiten die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het kwaliteitsprogramma heeft een permanent karakter. Het is beschreven tot het jaar 2001 en zal stapsgewijs worden ingevoerd. De belangrijkste pijlers waarmee invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsprogramma zijn:

Verplichte scholing

Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van de professie zelf. Het methodisch-technisch handelen omvat alle basisvaardigheden van de fysiotherapeut. Door middel van het doorlopen van een traject van verplichte scholing wordt getracht deze basisbekwaamheden van de fysiotherapeut te optimaliseren.

Richtlijnen

In het kwaliteitsbeleid vormt het ontwikkelen van richtlijnen voor specifieke doelgroepen een belangrijk speerpunt. Vanuit het KNGF zijn reeds een aantal richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen vormen een referentiekader voor het methodisch-technisch handelen. Kennis én het gebruik van deze richtlijnen draagt bij tot de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Kwaliteitssystemen

Het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie wordt landelijk aangestuurd, maar zoveel mogelijk regionaal uitgevoerd. In iedere regio functioneert een Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie, die het Kwaliteitsprogramma stuurt, coördineert en begeleidt.

Ook kent elke regio meerdere IOF's (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). Een IOF is een overleg van een groep van fysiotherapeuten. De groep is buiten de muren van de eigen praktijk of instelling met elkaar in gesprek over het vak. Basis voor de inhoud van dit overleg wordt gevormd door de zogeheten kwaliteitscyclus: normeren, meten, evalueren, verbeteren, controleren. De IOF's vormen de ruggengraat van het kwaliteitsprogramma.

Kwaliteitswaarborg en -keurmerk

Uitvoering van het Kwaliteitsprogramma leidt tot officiële erkenning door de gezamenlijke beroepsorganisaties. Dit keurmerk waarborgt continue aandacht voor kwaliteit in de praktijk. Het gaat niet alleen om het behandelen, maar deze aandacht strekt zich ook uit over sociaal-maatschappelijke zaken, financieel-economisch management, organisatie van de eigen praktijk (voering) en de ethiek van ons vak. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
Individuele fysiotherapeuten kunnen worden opgenomen in een kwaliteitsregister.
Daarnaast zal op praktijk- c.q. afdelingsniveau het KNGF-kwaliteitskeurmerk worden geïntroduceerd.

Kwaliteitsbewaking

In mijn praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten aan te bieden. Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in mijn beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Aan de hand van de genoemde pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe kunnen bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in mijn praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. In eerste instantie heb ik een sterke en zwakkepunten analyse gemaakt. Aan de hand daarvan kan worden getoetst of deze doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In deze paragraaf worden de activiteiten hiertoe en de resultaten van dit beleid voor 2000 weergegeven. Met deze resultaten kunnen nieuwe lijnen voor het komend werkjaar worden uitgezet.

Praktijkvisie op zorg - zorgplan

Gezondheid en zorg voor gezondheid. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebrek. Gezondheid is een evenwicht van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, is er sprake van een gezondheidsverstoring. Gezondheidsverstoringen kunnen zich uiten als stoornissen, als (eventuele) beperkingen en eventueel als handicaps (participatieproblemen). Een belangrijk uitgangspunt binnen de gezondheidszorg is dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen en instandhouden van zijn gezondheid.
Personen, die een beroep doen op mijn fysiotherapeutische zorg worden regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheid om zelf mede voor zijn/haar herstel zorg te dragen.

In de praktijk werk ik aan de versterking van mijn zorgverbreding in overeenstemming met het zorgplan middels een samenwerkingsverband. Verwijzingen naar een "gespecialiseerde" collega vindt plaats indien blijkt bij de aanmelding van een patiënt/cliënt, dat de indicatiestelling niet geschikt is voor mijn praktijk of waarvan ik bij op voorhand verwacht, dat een collega meer kennis van zaken heeft. Een voorbeeld van gerichte doorverwijzing in 2000-2009 is de bekkenbodemtherapie en manuele therapie.

Uitgangspunt is dat over het te bereiken behandeldoel overeenstemming wordt bereikt met de patiënt/cliënt. Daarnaast is het wenselijk dat we het eens zijn over de vorm van de therapie. Indien het voorkomt dat patiënt/cliënt en ik verschillen van mening zal ik beargumenteerd aangeven waarom ik afwijk van de wens van de patiënt/cliënt. Als behandeldoel naar mijn mening onvoldoende bereikt wordt, wordt in overleg met de patiënt gericht terug verwezen naar de verwijzer en in sommige situaties een second opinion aangevraagd bij een collega.

Ik streef er naar de klacht/gezondheidsstoornis in zo kort mogelijke tijd te verhelpen of te verminderen. Daarbij houd ik mij als doel:
· Praktische instelling
· Oplossings- en doelgerichtheid
· Nuchterheid
· Klantvriendelijkheid
· Duidelijkheid

Meer over kwaliteitsbeleid;