Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

37 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

praktijkregels

Ter informatie wat praktijkregels

Hans van Mourik, Fysiotherapeut

Tijden

Algemene regels

Overige betalingsvoorwaarden

Wettelijke regels

Privacy Policy


Spreekuur/behandeltijden

Uitsluitend volgens afspraak, maandag tot en met vrijdag, ochtends van 8.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 18.00 uur. Voor de avond is op maandag en donderdag de mogelijkheid om van de avondopening gebruik te maken. Vriendelijk verzoeken wij daar alleen gebruik van te maken indien u door werkzaamheden overdag niet kunt!

De praktijk is direct toegankelijk (zie hiervoor de voorwaarden van DTF). U zult tot op dit moment eerst een huisarts / tandarts / specialist moeten consulteren alvorens u met de fysiotherapeut een afspraak kunt maken.

Daarnaast kent de praktijk een speciaal “tape-uur” en voor adviezen over braces.


Praktijkregels:

Voor het maken van een afspraak kunt u bij voorkeur bellen op de hele en halve uren. Dit stoort het minst de behandeling van de cliënt door de fysiotherapeut. Voor het stellen van vragen (administratieve) verzoeken wij zoveel mogelijk aan onze praktijkmedewerker te stellen op dinsdag van 8:45 uur tot 11:45 uur en donderdag van 13:00 uur tot 15:00 uur. Gebruikt u hiervoor het nummer 0183-633078 (indien afwezig is het nummer mobiel doorgeschakeld)

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij 30 minuten uit. Kom op tijd. Probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wachtkamer. Het net op tijd binnen rennen komt uw behandeling niet ten goede.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de gezondheidszorg is dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen en instandhouden van zijn gezondheid. Personen die een beroep doen op mijn fysiotherapeutische zorg worden regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheid om zelf mede voor zijn/haar herstel zorg te dragen. Verwacht wordt dat de oefeningen thuis worden uitgevoerd. Ook kan men zonder kosten na de behandeling blijven om het geleerde in de oefenzaal te oefenen.

Met betrekking tot de behandeling in onze praktijk verzoeken wij;

 • de persoonlijke hygiëne in acht te nemen
 • een badhanddoek mee te nemen
 • t.a.v. behandeling in hoofd/hals gebied het reiniging van gebit en orthese

Indien u een behandeling niet wenst, acht onjuist te zijn toegepast, niet juist te zijn bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF. Verder tolereren wij geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers.

Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Deel bijtijds mee als u verhinderd bent. Als u een afspraak niet kunt nakomen moet u die op tijd verzetten of afzeggen, zodat uw plaats door iemand anders kan worden ingenomen. Het afzeggen kan met een eenzijdig berichtje [telefoon 0183-633078, e-mail: , voice-mail of sms]. Bij niet afzeggen of bij afzegging binnen 24 uur voor de behandeling wordt bij de patiënt/cliënt het verzuimtarief in rekening gebracht.

Indien u verzekerd bent met onvoldoende dekking voor fysiotherapeutische behandelingen of in alle gevallen met het verzuimtarief bent u betaling verplicht.

Het notabedrag moet binnen 30 dagen zijn overgemaakt.


Betalingsvoorwaarden.

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met debehandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerdzullen in rekening gebracht worden.

4. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Informatie over betaling en betalingsvoorwaarden.

 • U bent verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen.

 • U dient het totale notabedrag binnen 30 dagen na notadatum over te maken, onafhankelijk van de (eventuele) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

 • Betaal altijd eerst het notabedrag, voordat u de nota indient bij uw zorgverzekeraar voor (eventuele) vergoeding.

 • Laat uw zorgverzekeraar rechtstreeks aan u betalen wanneer u deze rekening bij hen indient.

 • U bent in gebreke als het notabedrag niet binnen 30 dagen is voldaan. Uw fysiotherapeut is dan gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot incassomaatregelen over te gaan.

 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van gedeclareerde bedragen, komen te uwen laste.

 • Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk worden ingediend bij lnfomedics binnen 30 dagen na de notadatum. Indien u aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan dit tot uiterlijk 30 dagen na notadatum. Bij gebreke hiervan wordt de nota als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.


Privacy Policy


De praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Binnen de praktijk heeft Fysiotherapie en Pedagogiek een gescheiden administratie en bedrijfsvoering. 

Als praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

 

Regels die volgens de wet gelden.

Bestaande regels blijven gelden. De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

 

 

Neem [hier] contact op